Brzo en de Omgevingswet

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking, bedoeld als bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten: de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Inmiddels worden de gevolgen voor Brzo-bedrijven duidelijker. Een aantal daarvan lichten we in dit artikel uit.

Het Brzo 2015 komt terug in verschillende AMvB’s:

  • Procedures, coördinatie, toezicht en handhaving vinden we in het Omgevingsbesluit.
  • De inhoud staat vooral in het Besluit activiteiten leefomgeving (vooral paragraaf 4.2).
  • De aanwijzing van domino-inrichtingen, de risicokaart en de veiligheidsafstanden in het omgevingsplan krijgen een plaats in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

De verdeling van handhavingsbevoegdheden over de huidige 3 inspectiediensten heeft nog geen plaats gekregen. Hiervoor is (een deel van) paragraaf 11.2 van het Omgevingsbesluit gereserveerd. De vierde Omgevingswet-AMvB, het Besluit bouwwerken leefomgeving, lijkt geen informatie te bevatten die specifiek van toepassing is voor Brzo-bedrijven.

In het derde kwartaal van 2016 zijn de AMvB’s ter consultatie voorgelegd. De verwachting is dat er nog aanpassingen komen, zeker ook wat betreft Brzo-bedrijven, maar dat weten we pas als de AMvB’s definitief zijn vastgesteld. Dit artikel is dan ook informatief bedoeld, onder voorbehoud van wijzigingen.

1. Van inrichting naar milieubelastende activiteit

De Omgevingswet legt de focus op ‘milieubelastende activiteiten’ en niet op ‘de inrichting’. Vanwege de Europeesrechtelijke basis van het Brzo heeft het begrip ‘milieubelastende activiteit’ voor een Brzo-bedrijf in de praktijk dezelfde betekenis als het huidige inrichtingenbegrip. Daarom pakt deze wijziging voor Brzo-bedrijven per saldo neutraal uit.

2. Volledige vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten

De wetgever ziet Brzo-bedrijven als ‘complex bedrijf’. Dit heeft tot gevolg dat een Brzo-bedrijf volledig vergunningplichtig is voor milieubelastende activiteiten. En dus ook, in tegenstelling tot andere bedrijven straks en de huidige situatie nu, dat er vrijwel geen algemene rijksregels van toepassing zijn. De milieuregels worden volledig in de vergunning opgenomen.

Een ander gevolg van ‘complex’ zijn is dat er sprake is van één bevoegd gezag: gedeputeerde staten. Voor Brzo-bedrijven was dit al het geval. Uitgezonderd hiervan, ook in het nieuwe stelsel, is de lozing op het oppervlaktewater. Die wordt nog steeds gereguleerd door de waterkwaliteitsbeheerder.

3. Twee procedures voor milieubelastende activiteiten

In het huidige recht kennen we twee vergunningprocedures voor milieubelastende activiteiten, een reguliere en een uitgebreide. Ook in de Omgevingswet is dat het geval. Maar hier is wel iets nieuws onder de zon: de reguliere procedure resulteert niet meer in een ‘milieuneutrale omgevingsvergunning’, maar in een vergunning bij ‘niet-belangrijke wijzigingen’ – een begrip uit de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Welke wijzigingen hieronder vallen moet de praktijk uitwijzen. Ook is nog niet helemaal duidelijk waarin de vergunningen precies verschillen.

4. Financiële zekerheidsstelling

Naar aanleiding van een aantal incidenten die de leefomgeving en de staat veel schade hebben opgeleverd, bestaat de mogelijkheid om in de vergunningvoorschriften een financiële zekerheidsstelling op te nemen. Deze waarborg is een sterke motivatie voor bedrijven om zich aan de vergunning te houden, en dient bij eventuele schade als een soort verzekering.

Openbaarheid

Als het gaat om de effectiviteit van de Omgevingswet wordt veel verwacht van het zogenaamde Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een mogelijkheid op de lange termijn is dat de burger met één druk op de knop kan zien wat de regels zijn op een bepaalde locatie en wat de milieukwaliteit daar is. Nog niet duidelijk is hoe dat in de praktijk zal uitpakken. Maar zeker is dat het gevolgen heeft voor de openbaarheid van informatie, bijvoorbeeld ook voor inspectierapporten.

Vervolg

Het is de bedoeling dat de AMvB’s rond de zomer zijn aangepast. Daarna legt de regering ze voor advies voor aan de Raad van State. De AMvB’s kunnen dan begin 2018 worden vastgesteld.