Juni 2017: start thema-inspecties instrumentele onafhankelijke overvulbeveiligingen op PGS29 opslagtanks

Voor de implementatie van de PGS29 maatregelen zijn of worden in bestaande omgevingsvergunningen minimaal alle noodzakelijk geachte maatregelen opgenomen om urgente risico’s voor de omgeving te voorkomen en/of te beheersen. Ter beheersing van de risico’s voor werknemers dienen bedrijven op grond van de Arbowet- en regelgeving maatregelen te treffen. Hierop houdt Inspectie SZW toezicht.

Bedrijven konden voor 1 mei 2016 implementatieplannen indienen voor het treffen van deze maatregelen. Deze plannen zijn door Inspectie SZW samen met het Wabo bevoegd gezag beoordeeld.

Inmiddels is in december 2016 onder verantwoordelijkheid van de PGS programmaraad de nieuwe PGS29:2016 versie 1.1 vastgesteld. Hierin is onder andere de beleidsbrief van de staatsecretaris van het ministerie IenM verwerkt.

Uit analyse van informatie van Omgevingsdiensten en van arbeidsinspecteurs is gebleken dat ongeveer 30 bedrijven naar alle waarschijnlijkheid nog niet voldoen aan de in de PGS29 voorgeschreven eisen voor maatregelen tegen overvullen, te treffen binnen de in de beleidsbrief genoemde implementatiedata. Inspectie SZW wil deze groep bedrijven nog in 2017 controleren en waar nodig met de inzet van handhavingsinstrumenten bewegen om alsnog de vereiste maatregelen toe te passen.

Inspectie SZW start deze zomer 2017 met een toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks (volgens de beleidsbrief staatsecretaris Dijksma van februari 2016).

Waar mogelijk zal het thema 'maatregelen tegen overvullen' door de inspecteur van Inspectie SZW tijdens de periodieke Brzo-inspecties op de agenda worden gezet. Als er geen periodieke inspectie in 2017 is gepland, zullen bedrijven los van de periodieke inspecties worden geïnspecteerd. De inspecties vinden afgestemd plaats met overige Brzo-toezichthouders.

Ter bevordering van de inspecties zijn in samenwerking met de VOTOB en Remko Schulte (XXact safety solutions) een aantal configuraties (ppt, 2.5 MB) uitgewerkt die voldoen aan de in PGS29 gestelde eisen.

De bedrijven die worden geïnspecteerd worden hierover geïnformeerd.

Meer informatie over dit toezichtsproject kunt u verkrijgen bij mevrouw Kottier van Inspectie SZW, ckottier@inspectieszw.nl  of de heer Janssen rcjanssen@inspectieszw.nl.