PGS 29: 2016 gepubliceerd

Op 15 juli 2016 is PGS 29:2016 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks, gepubliceerd.

Verbeterde versie PGS 29:16 versie 1.1. is gepubliceerd op 24 december 2016

PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks', versie 1.1 is gepubliceerd. Hierin zijn verbeteringen aangebracht t.o.v. de versie die in juli is gepubliceerd. De verbeterde publicatie is beschikbaar op de website.

Deze richtlijn betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 29:2008. Aanleiding voor de publicatie uit 2008 was een grote brand eind 2005 op de Buncefield olieterminal in Engeland.
Bij de implementatie van PGS 29:2008 ontstonden echter in veel bestaande situaties onduidelijkheden. De richtlijn uit 2008 is daarom volledig opnieuw tegen het licht gehouden. Tevens zijn tussen partijen implementatietermijnen voor de bestaande installaties afgesproken.
PGS 29:2016 versie 1.0 is opgesteld conform de brief van de staatssecretaris van IenM van 15 februari 2016 (pdf, 92 kB) over de implementatie van PGS 29 in de periode 2016 – 2022.

pgs29

Het Wabo-bevoegde gezag en de Brzo-toezichthouders passen PGS 29:2016 reeds toe bij de uitvoering van hun VTH-taken, in samenhang met de in de brief van de staatssecretaris genoemde implementatietermijnen.
Het ministerie van IenM zal de aanwijzing van PGS 29:2008 in de ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) intrekken.

De PGS-beheerorganisatie is momenteel druk doende om een aantal tekstuele onvolkomenheden in PGS 29:2016 te inventariseren. Een correctieversie zal nog voor het eind van 2016 als PGS 29:2016 versie 1.1 worden gepubliceerd. Ook het inmiddels beschikbare "Beleidskader bestrijding plasbrand in tankputten PGS29" zal als bijlage worden toegevoegd. Op het moment dat versie 1.1 beschikbaar is, zal de aanwijzing van PGS 29:2016 als BBT in het Mor worden ingepland. Deze aanwijzing geldt uiteraard alleen voor de Wabo-gerelateerde maatregelen.

Van de bedrijven wordt een actieve implementatie van PGS 29:2016 verwacht, in samenhang met de in de brief van de staatssecretaris genoemde implementatietermijnen. In afwijking van de brief van de staatssecretaris moeten bedrijven niet vóór het eind van dit jaar maar vóór 1 april 2017 een implementatieplan ter bestrijding van plasbranden in een tankput indienen bij het Wabo bevoegd gezag. Voor wat betreft de Wabo-kolom wordt dit in de vergunningen geïmplementeerd. De Inspectie SZW zal PGS 29:2016 en de implementatietermijnen bij het toezicht op de arbeidsomstandighedenwetgeving toepassen. Het maatregelenpakket tegen overvullen (paragraaf 3.3.4 van PGS29:2016) voor bestaande situaties is al op basis van een risicobenadering tot stand gekomen. Hetgeen betekent dat dit maatregelenpakket toekomstbestendig is in relatie tot de PGS Nieuwe Stijl.

In 2016 is de PGS beheerorganisatie gestart met PGS Nieuwe Stijl met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In PGS Nieuwe Stijl wordt uitgegaan van een risicobenadering met heldere doelen en daarbij behorende maatregelen. Ook PGS 29 Nieuwe Stijl zal tijdig voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed zijn.