Nieuwsbrief April 2017

Programma BRZO+: nieuwe stappen in de samenwerking

De afgelopen jaren heeft de samenwerking in het programma BRZO+ veel opgeleverd. Er zijn concrete producten en eenduidige werkwijzen tot stand gekomen, zoals de handhavingsstrategie en de gemeenschappelijke inspectieruimte. In de komende periode wordt de aandacht meer verlegd naar strategische ontwikkelingen en een gezamenlijke uitvoering.

Nieuwe eisen veiligheidsrapport

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) stelt een aantal nieuwe eisen aan het veiligheidsrapport van de zogeheten hogedrempelinrichtingen (zie kader). Deze inrichtingen moesten voor 1 juni 2016 een nieuw veiligheidsrapport of aanvullende stukken indienen. Zowel voor de betrokken bedrijven als voor de inspectiediensten heeft deze verplichting een grote impact. Om de beoordeling van de rapporten te coördineren riep het BRZO+ een projectgroep in het leven. Ruud Peeters, werkzaam bij de Omgevingsdienst Haaglanden, was op dat moment projectleider: ‘Samenwerken gaat niet altijd vanzelf.’

Brzo en de Omgevingswet

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking, bedoeld als bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten: de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Inmiddels worden de gevolgen voor Brzo-bedrijven duidelijker. Een aantal daarvan lichten we in dit artikel uit.

Informatie voor bedrijven over het Inspectiethema Ageing

De vragenlijst en de kruistabel met de VBS-elementen voor het inspectiethema Ageing zijn beschikbaar.

Kort nieuws

  • Een rectificatie van de Nederlandse vertaling van Bijlage VI SEVESO III is gepubliceerd op 7 maart 2017. Met de rectificatie wordt de inleidende zin over de kennisgeving aan de Commissie van een zwaar ongeval aangepast.
  • Voor de agenda: De eerste BRZO+ landelijke kennisdag is gepland op 18 mei 2017 in Utrecht. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor de Brzo toezichthouders/inspecteurs, Vergunningverleners, Juristen, Coördinatoren en beleidsmedewerkers van omgevingsdiensten, Veiligheidsregio's, Inspectie SZW, ILT, SODM en Waterkwaliteitsbeheerders.
  • Naar aanleiding van het bericht dat chemiebedrijven de veiligheidsregels schenden (9 februari 2017) zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld. Op 21 maart 2017 heeft de Staatsecretaris haar antwoorden naar de Kamer gestuurd.