Thema 2019 Ageing

In het Brzo 2015 / de Seveso III- richtlijn wordt binnen het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) aandacht gevraagd voor het aspect ageing (veroudering). Met de uitvoering van het project Ageing in 2017 hebben de Brzo-inspectiediensten ervaring opgedaan met ageing bij de bedrijven.

Gelet op het belang voor de veiligheid, de bestuurlijke prioritering en de resultaten uit 2017 blijft ageing van veiligheidsrelevante installaties ook in 2019 een belangrijk onderwerp. Daarom heeft de BRZO+ samenwerking een vervolgaanpak afgesproken voor het onderwerp ageing tijdens de Brzo-inspecties in 2019.

Na afstemming tussen de BRZO+ inspectiediensten zijn de hoofdonderwerpen voor Ageing 2019 als volgt gekozen:

In de inspectieagenda ziet u de voor u gekozen ageing-onderwerpen terugkomen.

Ageing Faalmechanisme-vermoeiing (fatigue)

De Brzo-inspecteur zal controleren op integriteit van een veiligheidsrelevante installatie aan de hand van materiaaldegradatie- c.q. faalmechanismen. Omdat er teveel faalmechanismen zijn om tijdens één inspectie te controleren is er ageing gekozen voor vermoeiing. Tijdens de inspectie wordt zowel naar mechanische als thermische vermoeiing gekeken. Om de integriteit van uw installaties te kunnen waarborgen is een inventarisatie vereist van de mogelijke materiaaldegradatiemechanismen die kunnen plaatsvinden en van de veiligheidsrisico’s die deze degradatiemechanismen met zich mee kunnen brengen. Door:

  • op een adequate manier te inspecteren
  • een meerjarig vervangingsplan op te stellen
  • kennis te borgen

kunnen de vormen van materiaaldegradatie worden beheerst om tijdig incidenten te voorkomen.

Ageing Drukapparatuur voorheen zorgplicht

De Inspectie SZW zal toezien in welke mate uw bedrijf voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA 2016). Er zal worden ingezoomd op drukapparatuur die voorheen onder de zorgplicht viel en nu onder de werkingssfeer van genoemd besluit is gebracht.

Ageing: Passieve brandbeveiliging

Voor de veiligheidsregio’s is in veel situaties passieve brandbeveiliging (PBB) van essentieel belang om escalatie tijdens een brand te voorkomen én veilig optreden van brandweerpersoneel mogelijk te maken. PBB is ondanks dit gegeven vaak een ondergeschoven onderwerp in het veiligheidsdomein. De veiligheidsregio’s besteden daarom aandacht aan dit onderwerp om bij uw bedrijf PBB juist en deugdelijk te borgen. Verdere informatie over PBB is te vinden op het LEC BrandweerBRZO gedeelte van de IFV (Fysieke Veiligheid) website: