Inspectiemethodiek

Doelstelling van de LBR is de uitvoering van landelijk uniform, eenduidig, integraal en risicogestuurd toezicht op risicovolle bedrijven. Om dit mogelijk te maken is er een landelijke basisbibliotheek van aandachtspunten, inspectieonderwerpen en inspectiegidsen. Het onderhoud van deze bibliotheek ligt bij de Redactieraad.

De LBR is gebaseerd op drie pijlers:

 • beoordeling van het preventiebeleid (PBZO) en het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van Seveso-inrichtingen (Systeem).
 • beoordeling van de stand en staat van de techniek (Techniek).
 • inschatting van de veiligheidscultuur (Cultuur) bij de exploitatie van de Seveso-inrichting.

Het BRZO+ heeft bij de ontwikkeling van de LBR de wens geuit om meer aandacht aan de daadwerkelijke toepassing van het preventiebeleid te wijden dan aan de beschrijving in het VBS. Bij de ontwikkeling van de methodiek is hieraan invulling gegeven.

Met de LBR-inspectiemethode wordt 1 activiteit, proces of installatie geïnspecteerd op de aspecten van zowel systeem als techniek. De kracht van de inspectie zit in een combinatie van beide invalshoeken.

Tijdens de inspectie wordt per inspectieonderwerp, voor ieder bedrijf, gekeken vanuit de drie pijlers:

Systeem

Deze invalshoek gaat over de beoordeling of het preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem voldoen aan de voorschriften die zijn genoemd in de artikelen 4.10 en 4.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Techniek

Met de pijler techniek wordt beoordeeld of artikel 4.9, Bal wordt nageleefd. Bij de beoordeling gaat het erom dat:

 • alle maatregelen zijn getroffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het milieu te beperken
 • de getroffen maatregelen voldoende onderhouden zijn en de technische maatregelen voldoende zijn uitgevoerd en voldoende worden onderhouden

Cultuur

De derde pijler van het LBR is de inschatting van de veiligheidscultuur. Hiervoor is een inschattingsinstrument ontwikkeld in opdracht van BRZO+ om de veiligheidscultuur meer objectief te kunnen meten. Bij het inschattingsinstrument beantwoordt het inspectieteam vragen over:

 • leiderschap
 • productiviteit versus veiligheid
 • de visie van het management op de oorzaak van ongevallen
 • de rol van de supervisor
 • veiligheidscommunicatie
 • medewerker betrokkenheid
 • leercultuur
 • procedures
 • audits
 • ongevallenregistratie
 • onderhoudsmanagement
 • onderaannemers
 • proces- en persoonlijke veiligheid
 • complexiteit