BRZO

BRZO

Werkwijzer BRZO II

Inhoud pagina: BRZO

Het Brzo 1999 en het Rrzo 1999 stellen eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland ten aanzien van de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Daarnaast wordt in het Brzo 1999 de wijze waarop de overheid daarop moet toezien geregeld. Provincies en gemeenten spelen hier als coördinerend bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bg Wabo) een centrale rol.

Toelichting Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) 1999.

In de Regeling Risico's Zware Ongevallen 1999  zijn bepaalde onderdelen uit het BRZO verder uitgewerkt. Het gaat dan om specifieke bepalingen (bijvoorbeeld eisen ten aanzien van de inhoud van de melding van een zwaar ongeval) en de inhoud van de lijst van gevaarlijke stoffen.

Brzo 1999
Rrzo 1999
Coördinerend bevoegd gezag
Bg Wabo
Wabo
pijpen